با ما تماس بگیرید

0799202132

فزیک صنف دهم

مدت دوره
20 ساعت
تعداد فراگیر
4927 نفر
تعداد فصل ها
9 فصل
تعداد جلسات
83 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

3- ارقام قابل اهمیت - بخش 1
3- ارقام قابل اهمیت - بخش 2
3- ارقام قابل اهمیت - بخش 3
4- قاعده رونداف
5- وکتور و اسکالر و جمع ..
2- کمیات و واحدات - بخش 1
2- کمیات و واحدات - بخش 2
6- تجزیه وکتور ها - بخش 1
6- تجزیه وکتور ها - بخش 2
7- نور و خواص آن
8- انتشار نور
9- انعکاس و قوانین انعکاس
10- آینه مستوی
11- انتقال و دوران آینه
12- آینه متلاقی
13- آینه های کروی
14- تصویر در آینه های کروی
15- معادله آینه های کروی
16- بزرگنمایی و فرمول نیوتن
17- انکسار و قوانین انکسار
18- تطبیقات انکسار
19- عموق واقعی و ظاهری
20- تیغه متوازی السطوح
21- زاویه بحرانی یا حدی
22- انعکاس کلی و سراب
23- منشور و مثال های آن
24- تجزیه نور و رنگین کمان
25- عدسیه ها
26- تشکیل تصویر ( محدب )
27- معادله عدسیه باریک
28- خصوصیات عدسیه مقعر
29- فورمول عدسیه مقعر
30- سطح کروی عدسی محدب
31- قدرت عدسیه
32- ترکیب عدسیه و تطبیقات
33- چشم و عیب های چشم
34- آلات نوری
35- برق ساکن وچارج برقی
36- چارج کردن اجسام
37- قوه برقی و قانون کولمب
38- ساحه برقی
39- ساحه برقی ذرات چارج دار
40
41
42
43
44
45
46
47
48
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
اساتید دوره

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید