با ما تماس بگیرید

0799202132

انگلیسی صنف هشتم

مدت دوره
16 ساعت
تعداد فراگیر
4518 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
61 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
جلسه 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52- ( پارت1)
52(پارت2)
53
54
55
56
57
58
59
60
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید