با ما تماس بگیرید

0799202132

Family and Friends4

Family and Friends4
مدت دوره
2 ساعت
تعداد فراگیر
6380 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
11 جلسه
 
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

20- Page (14-15) fluency video
21- Page (16-17) Class book with Work book
22-Page (18-19) Class book
23-page (20-21) Class book with work book
24-Page (22-23) Class book
25-Page (24-25) Class book with work book
26-Page (26-27) Class book with work book
27- Page (28-29) Class book with work book
28-Page (30-31) Class book with work book
29-Page (32-33) Class book with work book
30- Page (34-35)
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید