با ما تماس بگیرید

0799202132

Family and Friends5

Family and Friends5
مدت دوره
2 ساعت
تعداد فراگیر
4767 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
12 جلسه
 
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

20-Page (16-17) Class book with work book (1)
21-Page (18-19) Class book with work book
22-Page (20-21) Class book with work book (1)
23-Page (22-23) class book (1)
24-Page (24-25) Class book with work book (1)
25-Page (26-27) Class book with work book (1)
26-Page (28-29) Class book with work book (1)
27-Page (30-31) Class book
28-Page (30-31) work book
29-Page (32-33) Class book
30-Page (32-33) work book
31-Page (34-35) Class book with work book
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید